Forward Print

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Varo NV, Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier. Indien u vragen heeft over het gebruik van deze website, dan kan u zich richten tot webmaster@varo.com. Via dit adres wordt geen antwoord gegeven op commerciële of technische vragen.

Algemene gebruiksvoorwaarden Powerplus Website
De inhoud van dit document /site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VARO NV of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.

Clausule beperking van aansprakelijkheid
Deze site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van VARO NV. De karakteristieken van de producten die op deze site zijn beschreven zijn alleen in België te koop en de kortingen en promotiecampagnes op deze site zijn alleen van toepassing in België, en dit via de officieel erkende verkooppunten.
De informatie op deze site is zo volledig mogelijk, doch geldt enkel informatief. Sommige op deze site geïllustreerde toestellen, gegevens en berichtgevingen kunnen in detail verschillen van de werkelijkheid.  De afgebeelde kleuren kunnen slechts een aanduiding geven van de werkelijke kleuren en kunnen sterk verschillen afhankelijk van uw scherminstellingen en beeldscherm.  Afbeeldingen op de site kunnen accessoires en uitrustingen vertonen die niet als dusdanig verkrijgbaar zijn op de Belgische markt. VARO NV wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten en behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de toestellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen. De weergegeven informaties zijn nooit bindend en kunnen nooit als vekoopsaanbod worden gezien.

Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een erkend Powerplus verkooppunt  kunt vinden. Erkende Powerplus verkooppunten zijn evenwel niet gerechtigd om VARO NV via een impliciete of expliciete handeling te verbinden.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VARO NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
VARO NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht
VARO NV verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot VARO NV, Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VARO NV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Powerplus Nieuwsbrief
Voor de Powerplus Nieuwsbrief gelden dezelfde regels als voor deze site. U heeft steeds de mogelijkheid om de Powerplus Nieuwsbrief niet meer te ontvangen door de uitschrijfmogelijkheid van de Powerplus Nieuwsbrief te gebruiken.

Koppeling naar andere websites
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
VARO NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Varo NV, Joseph Van Instraat 9, 2500 Lier.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Antwerpen gevestigd is, bevoegd.